Search

Potrebujete pomoc? 0948 090 835
Potrebujete pomoc? 0948 090 835

www.zavlaha24.sk

Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia
1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
• Prevádzkovateľom Mgr. Paula Pastierová – Krok vpred, Malé Vozokany 36, 951 82 Malé Vozokany, 
• Osobnými údajmi: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa,
doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.
2. Prevádzkovateľ e-shopu www.nietox.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a
rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný
nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”)
4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja
tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu 

Osobných údajov:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb
Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s
uzatvorenou zmluvou;
• za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II. 6. E-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov.
Osoba mladšia 16-rokov môže náš e-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca
(rodič, alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti
informovať na info@nietox.sk.

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb: i. osobné údaje budú spracované
po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia
zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu; ii. zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie
dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na
vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia
spokojnosti neposkytuje informácie žiadnej tretej strane . Doba spracovania osobných údajov je v
tomto prípade 3 roky; iii. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie,
ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie. b.
dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti
správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.); i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia
zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č.
563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a
uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom; ii. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z
chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je
oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a
údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar. c.
oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa: i.
účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej
doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený; ii. oprávneným záujmom
Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v
súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s
bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s
predajom tovaru a služieb Účastníkovi. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú
objednávku zákazníka na našom e-shope. d. marketingové a obchodné ponuky služieb
Prevádzkovateľa; i. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných
reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných
údajov je v tomto prípade 3 roky; ii. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po
zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ
nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie,
ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
iii. Zasielanie dotazníkov Heureka – overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane – ďalšiemu správcovi – spoločnostni Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto 
prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka); v. cookies: krátke textové súbory generované
webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V
prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie
prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím
týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné
aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník
vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

1. Pre účely re-marketingu sú
I. dovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a
to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je
technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u
spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie
re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

2. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.
III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní
1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom
a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre
poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za
správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník.
Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za
nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie
obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie
reklamácií, registrácia nového zákazníka.
6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním
1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov: a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup
k jeho Osobným údajom; b) na opravu poskytnutých Osobných údajov; c) na vymazanie poskytnutých
Osobných údajov; d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov; e) podať sťažnosť na Úrade pre
ochranu osobných údajov; f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu; g) právo namietať
proti spracovaniu osobných údajov; h) právo na odvolanie súhlasu.
2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom mailu odoslaného
na adresu info@nietox.sk alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových
stránkach e-shopu.
3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v
čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv
uvedených v ods. 1.
4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných
údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s
príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich
spracovania, môže: a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu
info@nietox.sk b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu
info@nietox.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr.
blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o
námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má
Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je
dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov
priamo.
5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od
prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.
6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej
správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je
potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie
totožnosti žiadateľa.
7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať
preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-
mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má
Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V
prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu,
nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie
fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady
s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia
1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu
prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a
Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 26.9.2018

Back to Top
Produkt bol pridaný do košíka