Search

Potrebujete pomoc? 0948 090 835
Potrebujete pomoc? 0948 090 835

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Všeobecné obchodné podmienky“
alebo „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je : K.V. systems s.r.o., so sídlom Nám. 1. mája 29, 903 01 Senec. IČO: 51314941 , DIČ: :2120675161, internetový obchod
www.zavlaha24.sk (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorej predmetom je
kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@zavlaha24.sk
Telefónne číslo: +421 948090835
Poštová adresa: K.V. systems s.r.o., Námestie 1. mája 29, 903 01 Senec

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Vo forme IBAN: SK72 8330 0000 0022 0195 7676

Orgány dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 95050 Nitra 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.zavlaha24.sk
(ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“),
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len
„Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách
uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a
doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v
platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).
1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej
predmetom je kúpa tovaru a/alebo služby ponúkaného/ej Predávajúcim na internetovej
stránke Predávajúceho www.nietox.sk (ďalej len „Tovar“, „Služba“ alebo spoločne „Tovar
a/alebo Služba“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných
podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“).
1.4. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.
1.5. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá
pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
1.6. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu
bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.
1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky
predávajúcemu potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné
podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy,
uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej
internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii
tovaru.
1.8. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade,
že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky
odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy
uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.9. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje
okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho
potvrdená na základe potvrdenia objednávky.
2. Spôsob objednania Tovaru alebo Služieb a uzavretie Kúpnej zmluvy
2.1. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového
formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho www.zavlaha24.sk (ďalej len „

Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II.
Všeobecných obchodných podmienok.
2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym
odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a
prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa
Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov
Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany
Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku – s
povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde
Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky
požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho so všetkými v Objednávke
požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov
objednávaného Tovaru a/alebo Služby, množstvo objednaného Tovaru a/alebo Služby a
taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru a/alebo Služby a čas dodania Tovaru a/alebo
Služby, v prípade ak sa možnosť voľby času dodania Tovaru a/alebo Služby v Objednávke
nachádza, príp. ďalšie údaje v zmysle Objednávky. Objednávka doručená Predávajúcemu sa
považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje
zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto
oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému
Predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu v zmysle ods. 2.4 tohto článku a plní
len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do
elektronického systému internetového obchodu Predávajúceho.
2.3. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany
Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu
skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako Predávajúci
odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo Predávajúci telefonicky oznámi
Kupujúcemu akceptáciu Objednávky.
2.4. Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, tak že o akceptácii
Objednávky upovedomí Kupujúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke
a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky Kupujúceho (ďalej len „Akceptácia
Objednávky“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú
doručením Akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.
2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru a/alebo Služby uvedenú v katalógu
Tovarov resp. Služieb uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.nietox.sk pri
Objednávkach všetkých Tovarov a/alebo Služieb, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená
chybne. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci si
vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku
pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku
Tovaru a/alebo Služby v katalógu Tovarov resp. Služieb uvedenom na internetovej stránke
Predávajúceho www.nietox.sk ako aj v prípade, ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo
nedostupnosti Tovaru a/alebo Služby alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila
cena Tovaru a/alebo Služby zo strany Výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru resp.

poskytovateľa Služby alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení
všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je
schopný dodať Tovar a/alebo poskytnúť Službu Kupujúcemu v cene Tovaru a/alebo Služby
uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho alebo dodať Tovar a/alebo Službu
zodpovedajúci/u popisu Tovaru a/alebo Služby uvedeného/ej v katalógu Tovarov resp.
Služieb uvedených na internetovej stránke Predávajúceho alebo dodať Tovar a/alebo
poskytnúť Službu v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ
sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp.
zrušení Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude
Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na
telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

2.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania
zásob Tovaru a/alebo Služby alebo nedostupnosti Tovaru a/alebo Služby, alebo ak výrobca,
dovozca alebo dodávateľ Tovaru alebo poskytovateľ Služby dohodnutého/ej v Kúpnej zmluve
prerušil výrobu Tovaru / poskytovanie Služby alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo
z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od
Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar / poskytnúť Službu
Kupujúcemu v cene Tovaru a/alebo Služby uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho
www.nietox.sk alebo dodať Tovar / poskytnúť Službu zodpovedajúci/u popisu Tovaru
a/alebo Služby uvedeného/ej na internetovej stránke Predávajúceho alebo dodať Tovar /
poskytnúť Službu v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť
Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu za Tovar a/alebo Službu dohodnutý/ú v Kúpnej
zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním
zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet
Kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov
vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
2.7. Predávajúci sa zaväzuje, že pri Tovare alebo Službe v rámci zverejnenej ponuky na
internetovej stránke www.zavlaha24.sk bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach
dodania Tovaru a/alebo Služby, ak takéto obmedzenia vzniknú, a to s dennou aktualizáciou týchto údajov.
2.8. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013
meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade
(faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.
2.9. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho
spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami
príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej
akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky
bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo
jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ
sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v
dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo
2. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať
kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané
platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za
dodaný tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo
nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ
sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník
informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu
budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s
predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci je povinný:
1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
vrátane nákladov na doručenie tovaru
3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste
dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
5. Cena a platobné podmienky
5.1. Kupujúci je povinný za Tovar a/alebo Službu, ktorého/ej Objednávka bola Predávajúcim
Akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 5.2. týchto Všeobecných obchodných
podmienok platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a
to riadne a včas.
5.2. Kúpna cena za Tovar a/alebo Službu je cena uvedená na internetovej stránke
Predávajúceho www.zavlaha24.sk k vybranému Tovaru a/alebo Službe v čase odoslania

Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu;. Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z
pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
5.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v
Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob
úhrady. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny a príslušných cien
za využitie jednotlivých spôsobov úhrady Kúpnej ceny:
a. online platba platobnou kartou – v momente vytvárania Objednávky, 0 EUR;
b. online platba platobnými nástrojmi bánk – Tatra Pay, Sporo Pay, e-platby VUB, 0 EUR;
c. platba platobnou kartou pri prevzatí Tovaru/poskytnutí (začatí poskytovania) Služby –
pri väčšom Tovare, ktorý Kupujúcemu dovezú vodiči Predávajúceho, 0 EUR, pri platbe
za Služby, 0 EUR;
d. na dobierku – v hotovosti pri prevzatí Tovaru, EUR;
e. prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry. Pokiaľ však Kupujúci
neuhradí príslušnú Kúpnu cenu do 7 dní odo dňa doručenia danej zálohovej faktúry
Kupujúcemu, Predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje, a teda
Kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa od počiatku zrušuje Zmluvné strany
sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili;
5.4. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru a/alebo
poskytovaním Služby vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s
Tovarom, prípadne ktorá bude Kupujúcemu odovzdaná pri začatí poskytovania Služby, slúži
zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
5.5. V Kúpnej cene podľa bodu 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú
zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru, ani náklady na použitie elektronických
prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru je
uvedená v čl. VII. Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických
prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového
pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
5.6. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať
alebo Službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní
mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za Tovar a/alebo Službu alebo preddavok, ako aj prípadné
ďalšie poplatky, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade
vrátenia Kúpnej ceny alebo jej časti alebo poplatku Predávajúcim Kupujúcemu podľa
predošlej vety, Predávajúci vráti zaplatenú Kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok, Kupujúcemu
spôsobom úhrady, ktorý si Kupujúci zvolil pri Objednávke, inak na číslo účtu, ktorý Kupujúci
uvedie v e-maili zaslanom na info@nietox.sk.
Pokiaľ je zákazník osobou povinnou k dani, je povinný pri objednávke, najneskôr však pred
samotným predajom oznámiť túto skutočnosť, vrátane (pravdivých) údajov potrebných pre
vystavenie daňového dokladu s tým, že ak takto neurobí, považuje ho predávajúci
automaticky za osobu nepovinnú k dani.

5.7. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možno dodatočne meniť.

6. Dodacia lehota
6.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný a/alebo vecné plnenia a výkony zo Služby budú
Kupujúcemu poskytnuté/poskytované v čo možno najkratšej lehote (2-4 pracovných dní)
v prípade, že Kupujúci na internetovej stránke www.nietox.sk vidí zobrazenie tovaru ,,Na
sklade“. Ak je tovar na sklade nie je, Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej
lehoty, o ktorej musí byť Kupujúci mailom alebo telefonicky upovedomený.
6.2. Dodacia lehota pri Tovare, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II.
Všeobecných obchodných podmienok, t.j. Akceptáciou Objednávky Predávajúcim.
6.3. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať
alebo Službu poskytnúť, platí ust. čl. V. ods. 5.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

7. Podmienky dodania Tovaru a Služieb
7.1. Dodanie Tovaru z internetového obchodu www.zavlaha24.sk sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom: Kupujúci si zvolí podľa preferencií dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej
pošty, Zásielkovne (vyzdvihnutie tovaru na zmluvných miestach) alebo prostredníctvom
kuriérskej služby GLS.
7.2. Nižšie Predávajúci uvádza možnosti dodania Tovaru a/alebo Služby a poplatky za tieto
jednotlivé možnosti dodania Tovaru a/alebo Služby (platné pre celé územie Slovenskej
republiky):

ZÁSIELKY NA SLOVENSKO

Kurier GLS – Dodanie do 1-2 dní od prijatia potvrdzujúceho e-mailu o odoslaní zásielky. Možnosť platby na
dobierku.

Cena:

objednávka do 299EUR    = 6EUR

objednávka nad 300EUR = 0EUR

Kurier GLS na dobierku

 

Prevzatie zásielky– odporúčame dôkladnú kontrolu zásielky pri jej preberaní. V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s vodičom prepravnej spoločnosti na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia poškodenej zásielky žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na e-mail info@zavlaha24.sk.

cena dobierky = 1,50EUR


Osobný odber – Objednávku je možné zadarmo prísť vyzdvihnúť až po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu o vybavení objednávky. Adresa na osobný odber je: Fándlyho 13/A, 90301 Senec. Platba je možná iba v hotovosti.

7.4. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí Tovaru a/alebo Služby:
a) Kupujúci je povinný Tovar a/alebo Službu od prepravcu ……. riadne prevziať, skontrolovať
neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto neodkladne,
najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia na Tovare a/alebo
Službe alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky
s prepravovaným Tovarom a/alebo Službou, je Kupujúci povinný predmetnú zásielku od
prepravcu neprevziať. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom a/alebo
Službou od prepravcu, je Kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom
preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom a/alebo
Službou bola prevzatá neporušená.

8. Reklamácie
8.1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä ale nielen podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu
stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú na príslušnom
produkte.

8.2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho, a ak
vada alebo poškodenie Tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním Tovaru
v rozpore s návodom na používanie Tovaru/odporúčanými skladovacími spôsobmi alebo
iným nesprávnym konaním Kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá Tovar užívala, alebo na
základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho
obalu).
8.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími k
uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi (doklad o kúpe produktu
v našom eshope) poštou na adresu Predávajúceho: K.V. systems s.r.o., Námestie 1. mája 29, 903 01 Senec
8.4. V prípade, ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru priamo u Predávajúceho, a táto bola
uznaná za oprávnenú, na požiadanie dopraví Predávajúci náhradu Tovaru Kupujúcemu na
svoje vlastné náklady.
8.5. K reklamovanému Tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe
Tovaru a podrobný popis reklamovanej vady. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
8.6. Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok
Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. V
prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil
jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci –
spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho zo žiadosťou o nápravu (ďalej aj len
„žiadosť o nápravu“). Ak by Predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo
alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim – spotrebiteľom
Predávajúcemu, Kupujúci má možnosť a právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to príslušnému subjektu
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia
alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho
riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto
subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.mhsr.sk a Kupujúci – spotrebiteľ tento taktiež nájde TU) alebo má
možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov
(www.ec.europa.eu/consumers/odr/), ktorú nájde TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne
alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom
vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou
zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Vrátenie Tovaru – odstúpenie od Kúpnej zmluvy

9.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na
diaľku v platnom znení, má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Kúpnej
zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14
dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa
Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu
keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol
dodaný ako posledný. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie
Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Pri uplatnení práva
Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 7.1 VOP je Kupujúci povinný
informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným
vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: K.V. systems s.r.o., Námestie 1. mája 29, 903 01 Senec, alebo e-mailom na e-mailovú adresu
predávajúceho: info@zavlaha24.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že
došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú,
ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako
uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení
vráteného tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie
tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar zaslaním na adresu
Predávajúceho: K.V. systems s.r.o., Námestie 1. mája 29, 903 01 Senec, (tovar zaslaný na
dobierku alebo na pobočku pošty nebude prevzatý). Kupujúci je povinný zaslať späť do 14
dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak
Tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie
Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu
nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil
Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho
vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne
vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek
zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je
potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
9.2. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 9.1. VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky
platby ktoré Kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných
ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako
sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení tým nie
je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim.
Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto
platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak
Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších
poplatkov Kupujúcemu.

9.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú (§ 7 ods. 6 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku:
 predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený,
 predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným Tovarom,
9.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto čl. VOP je Kupujúci povinný najneskôr do
14 dní od odstúpenia od Zmluvy Tovar odoslaľ na adresu: K.V. systems s.r.o., Námestie 1. mája 29, 903 01 Senec. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za
zachovanú, ak bol Tovar Kupujúcim zaslaný na 14. kalendárny deň od jeho doručenia.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na
internetovej stránke Predávajúceho www.zavlaha24.sk.
10.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na
internetovej stránke Predávajúceho www.zavlaha24.sk v deň odoslania Objednávky Kupujúcim
Predávajúcemu.
10.3. Odoslaním Objednávky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru
a/alebo Služby vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto
akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a
Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako
aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Predávajúceho pred
odoslaním Objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní objednávky.
10.4. Predávajúci prijal primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce
spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické
prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných
rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť. Predávajúci oboznamuje
Kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle zásad GDPR.
10.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru a/alebo Služby od Akceptácie
Objednávky Predávajúcim až do doby dodania Tovaru a/alebo poskytnutia Služby
Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných
podmienok inak.
10.6. Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej
úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská
obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27.

10.7. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s
príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná
Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.
10.8. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných
podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Back to Top
Produkt bol pridaný do košíka